stacja kontroli pojazdów
33 8 600 585
Cennik stacja kontroli pojazdów Arcar Milówka

Cennik


Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

UWAGA !!!

Do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu z instalacją gazową niezbędny jest dokument poświadczający wykonanie i badanie samochodowego zbiornika LPG tzw. Protokół TDT. Bez tego dokumentu badanie nie zostanie przeprowadzone. W przypadku braku należy wyrobić duplikat.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za
najczęściej wykonywane rodzaje badań technicznych:

NAZWA CENA (brutto)
Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t 99 zł
Badanie motocykla 63 zł
Badanie przyczepy do 1,5 tony 41 zł
Badanie przyczepy od 1,5 tony do 3,5 tony 79 zł
Badanie samochodu z instalacją gazową 161 zł
Badanie samochodu TAXI 141 zł
Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową 204 zł
Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy 147 zł
Badanie samochodu uprzywilejowanego 149 zł
Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych 180 zł
Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym 192 zł
Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego 35 zł

Pełna tabela opłat za badania techniczne:

Stacja Kontroli Pojazdów "Arcar" podała kompletny cennik przeglądów,
lecz prosimy o wybieranie tylko cen dotyczących zakresu badań naszej Stacji.

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
(Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)
ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA (brutto)
1. Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98 zł
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153 zł
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176 zł
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199 zł
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40 zł
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50 zł
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70 zł
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78 zł
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163 zł
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177 zł
1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42 zł
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 zł
1.17 tramwaj - wagon silnikowy 330 zł
1.18 tramwaj - wagon przegubowy 395 zł
1.19 tramwaj - wagon doczepny czynny 250 zł
1.20 tramwaj - wagon doczepny bierny 110 zł
1.21 trolejbus - badanie elektryczne 2) 115 zł
1.22 motorower 50 zł
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62 zł
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120 zł
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50 zł
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 zł
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł
2.6 toksyczności spalin 14 zł
2.7 poziomu hałasu 20 zł
2.8 geometrii kół jednej osi 36 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20 zł
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20 zł
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 zł
5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42 zł
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 zł
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85 zł
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126 zł
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 zł
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82 zł
6.8 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 zł
6.7 o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50 zł
6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji W celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60 zł
Jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94 zł
6.10 W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94 zł
6.11 Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym 50 zł
6.12 Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120 zł
7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21 zł
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48 zł
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41 zł
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41 zł
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49 zł
7.7 wykonanie numeru silnika 49 zł
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36 zł
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82 zł
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) 255 zł

Objaśnienia:

  1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:

  • m.w. - masa własna pojazdu,
  • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.